ALGEMENE VOORWAARDEN

Creative concept Agency Marte Methorst
Brand & Concept creatie

(versie november 2017)

Branding Agency Marte Methorst is een eenmanszaak gedreven door Marte Methorst en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68323441.
Branding Agency Marte Methorst werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

1. Definities

1.1 Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek.
1.2 Offerte: de schriftelijke aanbieding door Branding Agency Marte Methorst over onder andere het product, de prijs, de hoeveelheid et cetera.
1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door Branding Agency Marte Methorst geleverd zal worden.
1.4 Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie Branding Agency Marte Methorst een overeenkomst sluit.
1.5 Overeenkomst: de schriftelijke afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en Branding Agency Marte Methorst.
1.6 Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail.
1.7 Overmacht: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Branding Agency Marte Methorst geen invloed kan uitoefenen en waardoor Branding Agency Marte Methorst niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder geldt eveneens ziekte aan de zijde van Branding Agency Marte Methorst.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Branding Agency Marte Methorst en een opdrachtgever, waarop Branding Agency Marte Methorst deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Branding Agency Marte Methorst verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Branding Agency Marte Methorst.
2.5 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
2.5 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Branding Agency Marte Methorst en de opdrachtgever zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Branding Agency Marte Methorst zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.
3.2 Branding Agency Marte Methorst is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.3 Branding Agency Marte Methorst kan niet aan haar offertes worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.5 Als de aanvaarding op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Branding Agency Marte Methorst daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Branding Agency Marte Methorst anders aangeeft.
3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
–  de opdracht schriftelijk bevestigd en ondertekend is ontvangen door Branding Agency Marte Methorst;
–  de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
4.2 Van de voorwaarden in artikel 4.1 kan worden afgeweken wanneer de opdrachtgever reeds bekend is bij Branding Agency Marte Methorst.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Branding Agency Marte Methorst zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Branding Agency Marte Methorst het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie waarvan Branding Agency Marte Methorst aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig worden verstrekt. Als deze niet tijdig worden verstrekt, heeft Branding Agency Marte Methorst het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
5.4 Branding Agency Marte Methorst is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Branding Agency Marte Methorst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.5 Opdrachtgever dient alvorens tot definitieve oplevering van een product of dienst, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, het ontwerp te controleren en schriftelijk goed te keuren. Opdrachtgever heeft eenmaal het recht op revisie.
5.6 Na de oplevering heeft de Opdrachtgever 30 dagen recht op hulp en advies van Branding Agency Marte Methorst, voor zover van toepassing. Hieronder wordt in elk geval niet verstaan, het doen van wijzigingen of het houden van een revisie.

6. Copyright/Auteursrecht

6.1 Het eigendom van door Branding Agency Marte Methorst verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Branding Agency Marte Methorst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Branding Agency Marte Methorst hiervoor een vergoeding bedingen. Verkoop c.q. vermeerdering aan derden is echter verboden.  Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Branding Agency Marte Methorst gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding, in rekening te brengen.
6.2 Al het door Branding Agency Marte Methorst vervaardigde, ook in de ontwerpfase, mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Branding Agency Marte Methorst niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
6.3 Branding Agency Marte Methorst behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht

7. Aansprakelijkheid

7.1 Als Branding Agency Marte Methorst aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Branding Agency Marte Methorst is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal of de gegevens die door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
g. overmachtssituaties
7.3 Branding Agency Marte Methorst is niet aansprakelijk voor niet-werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Branding Agency Marte Methorst van de betreffende functionaliteit of plugin. Branding Agency Marte Methorst is eveneens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van hackers.
7.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Branding Agency Marte Methorst slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webdesigndiensten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart Branding Agency Marte Methorst dan wel door Branding Agency Marte Methorst ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

8. Reclame

8.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Branding Agency Marte Methorst. Indien de reclame gegrond is, zal Branding Agency Marte Methorst dit proberen te verhelpen. Wanneer aan Branding Agency Marte Methorst binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
8.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

9. Betaling(svoorwaarden) en annulering(svoorwaarden)

9.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Branding Agency Marte Methorst aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Branding Agency Marte Methorst is gerechtigd om periodiek te factureren.
9.2 In aansluiting op artikel 4.1, dient de opdrachtgever 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, of enige andere vorm van zekerheidsstelling. Dit kan ook nog na het totstandkomen van de overeenkomst worden gevorderd, als dit naar het oordeel van Branding Agency Marte Methorst geboden is.
9.3 Na afronding van de opdracht, zal Branding Agency Marte Methorst een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de dienst of het product door Branding Agency Marte Methorst geleverd.
9.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Door Branding Agency Marte Methorst zal een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14   dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
9.5 Eventuele gerechtelijke incasso- en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
9.6 Enige bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
9.7 Een opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. De opdrachtgever is dan verplicht de eventuele schadevergoeding en de annuleringskosten te vergoeden. Deze bestaan uit:
a. Indien Branding Agency Marte Methorst al is gestart met de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
b. Indien Branding Agency Marte Methorst nog niet is gestart met de opdracht zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 20% annuleringskosten;
– Tussen de 0 en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.

10. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

10.1 Branding Agency Marte Methorst is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
10.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.
10.3 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Branding Agency Marte Methorst.

11. Overig

11.1 Branding Agency Marte Methorst zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is.
11.2 Wanneer Branding Agency Marte Methorst bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Branding Agency Marte Methorst is ook niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
11.3 Als service biedt opdrachtgever de opdrachtnemer kosteloos gebruik van de Divi-licentie (WordPress-theme). Mocht opdrachtgever om welke reden dan ook de samenwerking met opdrachtnemer beëindigen, dan is de opdrachtgever verplicht de deze licentie zelf aan te schaffen.
11.4 De Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd andere WordPress-themes aan de opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtgever kan onder geen beding een WordPress-theme aangeschaft door opdrachtnemer, kosteloos opeisen.
11.5 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Branding Agency Marte Methorst zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
11.6 Branding Agency Marte Methorst is gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Branding Agency Marte Methorst het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 Partijen zullen een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.3 De rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.